Giỏ hàng

Nhân sự chủ chốt

Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty Thiên Trường là 32 người.Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty Thiên Trường là 32 người.

Trong đó:

- Thạc sỹ - Giám đốc : 01 người

- Kỹ sư – nhân viên kỹ thuật : 04 người

- Nhân viên kinh doanh : 10 người

- Nhân viên kế toán : 02 người

- Nhân viên chăm sóc khách hàng  :   06 người

- Nhân viên bảo hành : 04 người

- Nhân viên khác : 05 người